Anido Granskning

Granskning är grunden för kunskap och styrning.

Anido Granskning utgår från Anidometodiken och dess elva fokusområden. Granskningsverktyget kan användas på alla typer av projekt. Det finns tydliga vinster med att granska projektverksamheten, inte bara i slutfasen utan också fortlöpande. Tidiga signaler om hur projektet fungerar och utvecklas ger möjligheter att justera i tid. Problem som upptäcks tidigt ger generellt också lägre insats för att kunna hanteras och/eller vändas, medan det som upptäcks i slutfasen är mycket svårare att hantera utan stora resursinsatser.

En konsekvent granskningsverksamhet ger också fördelar på andra områden med ökad säkerhet inom företag och organisationer med större skydd mot obehagliga överraskningar. Granskning innebär att definiera status inom viktiga områden, vilket dessutom ger fördelar genom att åtgärder kan situationsanpassas. Granskning är grunden för kunskap och styrning.

Inom granskning erbjuder vi
Anido projektgranskning
Anido projektgranskning är en utvärdering av projekt för att ”ta tempen” på genomförande och resultat. Granskningsverktyget bygger på Anidometodikens elva områden, vilka studeras närmare i olika avseenden och ger en tydlig bild av läget i ett projekt.

Anido programgranskning
Detta är en utvärdering av projektverksamhet inom större offentliga utvecklingsprogram. Hela programprocessen studeras med mål och resultat, kombinerat med granskningar av enskilda projekt där resultaten läggs samman för en totalbild över programmet.

Here you can create the content that will be used within the module.